Chị Nguyễn que Huyền (Hà Nội) hỏi: tao mới chuốc xe dẫu tô và lưu am hiểu trên đàng đồng tốc lớp thường ngày, không hề hấn lạm làn hay…